Είστε εδώ

Αίτηση εθελοντή για την υλοποίηση της 6ης Έκθεσης Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας «Patras IQ 2019»

Παρακαλώ συμπληρώστε τον τίτλο του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στο οποίο ανήκετε
Τα δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία ασύμβατη με τους αρχικούς σκοπούς της 6ης Έκθεσης PatrasIQ 2019, περαιτέρω επεξεργασία μπορεί να υπάρξει μόνο για σκοπούς αρχειοθέτησης ή βελτίωσης των υπηρεσιών της Οργανωτικής Επιτροπής του PatrasIQ. Τα δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν αρχικά συλλεγεί. Τα δεδομένα διατηρούνται σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των ατόμων μόνο για το διάστημα που απαιτείται. Παράλληλα, παρέχονται πάντα τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού ή φορητότητας, εναντίωσης και αντίρρησης στους χρήστες όπως αυτά προβλέπονται από τον κανονισμό. Για την ενάσκηση των δικαιωμάτων του κάθε χρήστη θα μπορεί να επικοινωνεί με τον ιστότοπο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση patrasiq@upatras.gr.